LODOWISKO

Regulamin Lodowiska "Torbyd"

.

 

Lodowisko „Torbyd” zlokalizowane jest przy ul. Toruńskiej 59 w Bydgoszczy.

Osoby chcące korzystać z lodowiska „Torbyd” zobowiązane są do przestrzegania niniejszego Regulaminu.

1.     Właścicielem lodowiska „Torbyd” jest Miasto Bydgoszcz.

2.     Zarządzającym lodowiskiem „Torbyd” jest Dyrektor Hali Sportowo-Widowiskowej „Łuczniczka” w Bydgoszczy.

3.     Lodowisko czynne jest w godzinach określonych w harmonogramie (z uwzględnieniem przerw technicznych) przedstawionym na stronie internetowej HSW „Łuczniczka” oraz w budynku lodowiska (stanowiącym załącznik do Regulaminu lodowiska).

4.     Zarządzający lodowiskiem ma prawo do zmiany harmonogramu korzystania z lodowiska jak również wyłączenia z użytkowania części tafli lodowiska.

5.     Dzieci w wieku przedszkolnym (do lat 7) mogą korzystać z lodowiska tylko pod opieką rodziców lub pełnoletnich opiekunów.

6.     Do korzystania z tafli lodowej upoważnione są osoby posiadające bilety wstępu tzw. „zegarki”.

7.     Na tafli lodowiska może przebywać jednocześnie maksymalnie 240 osób.

8.     Na terenie lodowiska znajdują się szafki dla osób chcących korzystać z tafli lodowej. Za rzeczy pozostawione w szafkach, jak i poza szafkami HSW „Łuczniczka” nie ponosi odpowiedzialności.

9.     Osoby korzystające z tafli lodowiska zobowiązane są do:

- kulturalnego zachowania się na terenie lodowiska,

- ostrożnej jazdy na łyżwach,

- dbania o wypożyczony sprzęt,

- dostosowanie się do wszelkich uwag i poleceń pracowników obsługi lodowiska.

10. Osobom korzystającym z tafli lodowiska nie wolno:

- wchodzić na taflę lodowiska w obuwiu bez łyżew

- korzystać z lodowiska w długich łyżwach tzw. „panczenach”

- korzystać z lodowiska w trakcie jego czyszczenia

- jeździć w kierunku przeciwnym do wyznaczonego przez obsługę lodowiska,

- wykonywać skoków, gwałtownie zmieniać kierunek jazdy,

- rzucać jakichkolwiek przedmiotów na taflę lodowiska,

- jeździć z kijami hokejowymi, plecakami, torebkami itp.,

- wnosić napojów, jedzenia oraz ich spożywać,

11. Osobom korzystającym z lodowiska „Torbyd” nie wolno:

- wprowadzać na teren obiektu zwierząt,

- wnosić napojów alkoholowych,

- wnosić przedmiotów o dużej objętości jak np. skrzynki, walizki, krzesła,

- wnosić wszelkiego rodzaju broni lub przedmiotów, które mogą być użyte jako broń lub pociski,

- wnosić pojemników do rozpylania gazu, substancji żrących lub farbujących,

- wnosić materiałów wybuchowych i wyrobów pirotechnicznych,

- wnosić drzewców flag i transparentów,

- wnosić instrumentów służących do wytwarzania hałasu,

- wnosić środków odurzających i substancji psychotropowych.

12. Osoby w stanie nietrzeźwym, lub znajdujące się pod wpływem alkoholu nie będą wpuszczane na teren obiektu „Torbyd”. Zastrzeżenie to nie dotyczy pomieszczeń „Restauracji”.

13. Na terenie obiektu lodowiska obowiązuje zakaz palenia tytoniu jak i papierosów elektronicznych.

14. W stosunku do osób, które nie będą przestrzegać niniejszego regulaminu obsługa lodowiska ma prawo do:

- zwrócić publicznie uwagę i wezwać do zachowania porządku,

- wyprowadzić z obiektu,

- wezwać policję lub straż miejską w celu wymuszenia stosownego zachowania w stosunku do osób naruszających porządek na obiekcie.

15. Regulamin korzystania z lodowiska, harmonogram korzystania z lodowiska, ceny biletów za wyszczególnione usługi jest zamieszczony na stronie internetowej HSW „Łuczniczka” oraz wywieszone na obiekcie „Torbydu”.

16. Korzystanie z lodowiska odbywa się na ryzyko osoby korzystającej.

17. Każdy korzystający z obiektu „Torbyd” jest zobligowany za zapoznania się z powyższym regulaminem i przestrzegania jego zasad. Korzystanie z lodowiska jest jednoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem powyższego regulaminu.

 

 

Dyrektor HSW „Łuczniczka”